İhtiyadi Tedbir

Karşı taraf dinlenmeden verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarına itiraz edilebilir. Aksine karar verilmedikçe, itiraz icrayı durdurmaz.

İhtiyati tedbirin uygulanması sırasında karşı taraf hazır bulunuyorsa, tedbirin uygulanmasından itibaren; hazır bulunmuyorsa tedbirin uygulanmasına ilişkin tutanağın tebliğinden itibaren bir hafta içinde, ihtiyati tedbirin şartlarına, mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin olarak, kararı veren mahkemeye itiraz edebilir.

İhtiyati tedbir talep eden, haksız çıktığı takdirde karşı tarafın ve üçüncü kişilerin bu yüzden uğrayacakları muhtemel zararlara karşılık teminat göstermek zorundadır. Talep, resmî belgeye, başkaca kesin bir delile dayanıyor yahut durum ve koşullar gerektiriyorsa, mahkeme gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla teminat alınmamasına da karar verebilir. Adli yardımdan yararlanan kimsenin teminat göstermesi gerekmez.

Şartları gerçekleştiğinde ihtiyati tedbiri dava süresince her zaman talep edebilirsiniz.

İhtiyati tedbir, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden talep edilir. Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemesi, yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin dava açmadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

İhtiyati tedbir kararı dava açılmadan önce de verilebilir. Ancak, ihtiyati tedbir kararı dava açılmasından önce verilmişse, tedbir talep eden, bu kararın uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde esas hakkındaki davasını açmak ve dava açtığına ilişkin evrakı, kararı uygulayan memura ibrazla dosyaya koydurtmak ve karşılığında bir belge almak zorundadır. Aksi hâlde tedbir kendiliğinden kalkar.

Belirttiğiniz ev ve arabayı mal paylaşımı davasına konu etmeniz halinde diğer koşulların da varlığı halinde mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde bulunabilirsiniz.

Hakkında ihtiyati tedbir kararı verilecek mal varlığı değerinin uzlaşmazlığa yani davaya konu bir mal varlığı olması gerekmektedir. Yalnızca dava sonundaki alacağı garanti altına alma amacıyla, dava konusu olmayan bir mal varlığı üzerine ihtiyati tedbir kararı konulamaz. Dolayısıyla eşinizin evi üzerine ihtiyati tedbir kararı konulamayacaktır.

Uyuşmazlık konusu her türlü maddi mal varlığı değeri üzerine ihtiyati tedbir konulabilir. Örneğin dava konusu taşınır ve taşınmaz mallar (ev, arsa, araba gibi), banka hesapları, şirket hisseleri üzerine, bunların devrini önlemek için ihtiyati tedbir konabilir.

İhtiyati tedbir 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. 389. maddeye göre, "Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir."

İhtiyati tedbir, devam eden yargılama boyunca, hüküm kesinleşinceye dek dava konusuyla ilgili olarak tarafların zarara uğramasının önüne geçmek için düzenlenmiş geçici bir hukuki koruma niteliğindedir. İhtiyati tedbir sayesinde, karşı tarafça dava konusu mal varlığının dava süresince üçüncü bir kişiye devri önlenir.