Mal Paylaşımı

Şirket hisselerinin değeri mahkemece bu konuda bilirkişilerden rapor alınmak suretiyle belirlenir. Değer belirlenirken hisselerin boşanma tarihine en yakın bir tarihteki değerinin tespit edilmesi gerekir.

Hayır, şirket hisseleri kime ait ise ona ait olmaya devam eder, ancak bu hisseler edinilmiş mal ise, değerinin yarısının nakdi karşılığının diğer eşe ödenmesi söz konusu olacaktır.

Bu durumda söz konusu hisselerin edinilmiş mal olup olmadığına bakılır. Hisseler edinilmiş mal, yani diğer eşin edinilmiş mallara katılma rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği hisseler niteliğinde ise bu hisseler ve ayrıca hisselerin gelirleri üzerinde diğer eş hak iddia edebilir.

2002 öncesi satın alınan şirket hisseleri bunlara sahip olan eşin kişisel malı sayılır ve paylaşıma tabi olmaz. Ancak kişisel malların gelirleri Kanun gereği edinilmiş mal olduğundan bu hisselerin gelirleri mal paylaşımına konu olur.

Evet, şirket hisseleri de Kanun’da yer alan kurallar çerçevesinde mal rejiminin tasfiyesi davalarına konu oluşturabilirler.

Evlenmeden önce aldığınız ev sizin kişisel malınızdır, dolayısıyla boşanma halinde eşinizin bu ev üzerinde bir hakkı yoktur.

Edinilmiş malın elden çıkarılması sonucu onun yerine başka bir mal varlığı değeri alındığında, buna edinilmiş mal yerine geçen değer denmektedir. Örneğin, eşlerden biri maaş gelirlerini biriktirerek bir arsa alıp, sonra bu arsayı satışından elde ettiği parayla bir araba aldıysa, bu araba edinilmiş mal yerine geçen değerdir ve malların paylaştırılması aşamasında edinilmiş mal olarak nitelendirilir.

Bir eşin çalışmasının karşılığı olarak elde ettiği mal varlığı değerleridir. Örneğin eşlerden biri çalışmasının karşılığı olarak maaş, ücret, serbest meslek kazancı elde ettiyse ve bunları kullanarak bir arsa aldıysa, bu arsa edinilmiş maldır.

Boşanma davasının kabulü şartıyla, mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarihte sona erer.

  • Eşlerden birinin ölümü
  • Başka bir mal rejiminin kabulü
  • Evliliğin iptali
  • Boşanma
  • Mahkemece mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi
  • Hallerinde mal rejimi sona erer.