Genel

Şayet kocanızın soyadını kullanmakta menfaatiniz varsa, soyadını kullanmanızın kocanıza zarar vermeyeceğini ispat ettiğiniz takdirde isteminiz üzerine aile mahkemesi tarafından kocanızın soyadını taşımanıza karar verilebilir.

Hayır kaybetmeyeceksiniz. Boşanma halinde kadın evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur. Bu sebeple boşandığınızda vatandaşlığınız devam edecektir.

Hayır kaybetmeyeceksiniz. Evlenme ile kazanılmış erginlik evliliğin sona ermesine rağmen devam eder.

Böyle bir durumda bunduğunuz yerdeki baronun adli yardım servisine başvurarak kendinize avukat atanmasını isteyebilirsiniz. Şayet talebiniz yerinde görülürse size baro tarafından bir avukat atanacak ve vekalet ücreti talep edilmeyecektir. Başvuru için muhtarlıktan alınacak fakirlik belgesi, ikametgah evrakı ve nüfus cüzdanı fotokopisi ve eğer mevcut ise dava ile ilgili belge ve evraklar gereklidir.

Yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararının aslı (mühürlü ve ıslak imzalı ayrıca karara apostil şerhi eklenmelidir.)

Yabancı mahkemenin boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu gösterir şerh yahut belge.

Yabancı mahkeme kararının Türkçe çevirisi. (Çeviri yeminli tercüman aracılığıyla yapılmalıdır ve daha sonra noterce veya konsoloslukça onaylanmalıdır)

Yurtdışında alınmış olan boşanma kararının Türkiye'de geçerli olması için Türkiye'de aile mahkemesinde tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir. Tanıma ve tenfiz kararı verilebilmesi için boşanmanın yurtdışında kesin olarak sonuçlanması gerekmektedir. Bu davalarda yeniden yargılama yapılmaz, ilk yapılan yargılamanın Türk hukukuna uygun olup olmadığı araştırılır.

Mahkeme masrafları boşanma davasının türüne ve çeşitli taleplerinize göre değişiklik gösterecektir. Çekişmeli boşanma davalarında ziynet, eşya iadesi, mal varlığının tasfiyesine ilişkin talepleriniz varsa, masraflar bunların değerine göre belirlenecektir. Ayrıca, boşanma davası hakimin inceleme ve araştırma yapmasını gerektirebilir. Boşanma davasında yapılan her ek işlem için ücret ödenmesi gerekir. (Örneğin; velayet hakkına ilişkin talep halinde hakimin psikolog ataması) Bu sebepten dolayı çekişmeli boşanma davalarında mahkeme masrafları ile ilgili net bir miktar söylemek mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise, hakim tarafından genellikle bir araştırma yapılmadığından dava masrafı önceden bellidir ve 2013 yılı için bu miktar 200TL civarındadır.

Taraflardan birinin hatta ikisinin de Türk olmaması boşanma davasının Türkiye' de açılmasına engel değildir.  Eşlerin ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.

Belirtmek gerekir ki mutad mesken kavramı, ikametgah yeri anlamına gelmemektedir. Mutad mesken hayat ilişkilerinin merkezi anlamına gelir. Kişinin ikametgahı ile mutad meskeni pekala farklı yerler olabilir.

Taraflar yurt dışında ise Türkiye' de avukata vekâlet vererek ( bulundukları yerin konsolosluğundan ) Türkiye' de boşanabilirler.

Açılmış olan bir boşanma davasında hakim,  kanunda belirtilen boşanma sebeplerinden biri veya birkaçının gerçekleşmiş olduğunu saptarsa, evliliğin ne kadar sürdüğüne bakmaksızın  boşanmaya karar verebilir.  Örneğin evlendiğiniz gün şiddete maruz kaldıysanız hemen ertesi  gün boşanma davası açmanız önünde hukuki bir engel yoktur. Ancak anlaşmalı boşanma 1 yıldan az süreyle evli kalan eşler bakımından uygulama alanı bulmaz.

Nüfus kaydının değişmesi ile ilgili ne yapılması gerekiyor? 

Eskiden boşanma sonrası nüfus kâğıdında " dul " " boşanmış " gibi ibareler yer almaktaydı. Artık sadece " bekâr " ibaresi yazılmaktadır. Boşanma kararını veren mahkemenin yazı işleri müdürünün kararın kesinleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde karar örneğini bulunduğu yer nüfus memurluğuna, bu memur da kocanın kayıtlı olduğu yer nüfus memurluğuna gönderince medeni sütunundaki ‘evli' kelimesi çizilir yerine boşanmış yazılır.